ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Στο παρόν πεδίο παρατίθενται υποδείγματα αναφορών στελεχών προκειμένου να διαφανεί ο τρόπος σύνταξης αυτών και η ορθότητα του εγγράφου. Κάθε αναφορά μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα ανάλογα για τον λόγο τον οποίο υποβάλλεται (χορήγηση άδειας, παράπονα, χορήγηση εγγράφων, λοιπά αιτήματα προς την υπηρεσία κ.α.). Ο σκελετός του σώματος της αναφοράς είναι σχεδόν πάντα ο ίδιος αλλάζει μόνο το κείμενο ανάλογα με το θέμα που η αναφορά πραγματεύεται. Τέλος γίνεται μνεία του διαχωρισμού των αναφορών σε ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ και ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ανάλογα με το περιεχόμενό τους (όταν δηλαδή η αναφορά πραγματεύεται αιτήματα, προσφυγές, παράπονα κ.α που αφορούν το στέλεχος που την υποβάλλει τότε χαρακτηρίζεται ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ και όταν η αναφορά πραγματεύεται θέματα αμιγώς υπηρεσιακά διενέργεια ΕΔΕ, εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας κ.α. τότε χαρακτηρίζεται ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ)

Κατεβάστε τα αρχεία .pdf παρακάτω: